భక్తి భావం బలమైనది మనసుకు శాంతిని అందిస్తుంది.

భక్తి భావం బలమైనది మనసుకు శాంతిని అందిస్తుంది. భక్తి భలే మందు మనుసుకు. భక్తిభావన చేత మనసు శాంతికి దగ్గరగా అశాంతికి ఆమడ దూరంగా ఉంటుంది.

భక్తి భావనలు… భక్తి భావన బలమైనది

దైవంపై మనసుకు ఏర్పడే భక్తి భావన ఎంత బలంగా ఉంటే, అంతటి మనోశక్తి అంటారు. విగ్రహం ముందు నిగ్రహం మనలో మనోశక్తికి మూలం అంటారు.

ఎవరికి ఇష్టమైన దైవం, వారి వారి మనసు మూలంలో ఉంటారు. కానీ మనసు తనకు తాను ఏర్పరచుకునే విషయలాలస వలన మూలలోనే మిగిలిపోతుంది.

మనసు ఏర్పరచుకునే విషయాలు, అలవాటుగా మారి ఉంటాయి. అలా అలవాటులు మనసులో ఉన్న భక్తి భావనను తొక్కి పెడతాయి. బలమైన అలవాటులు శక్తిని హరిస్తూ ఉంటే, మనసు మాత్రం అలవాటుకు లొంగుతుంది.

నియంత్రణ ప్రధానంగా ఆచారం ఉంటే, కేవలం మన మనసును విషయవాసనల నుండి దూరం చేయడానికే ఆచారం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశ్యం అయితే, ఆచరించడం మనసుకు మందు వేయడం వంటింది.

సమాజంలో మనిషి చుట్టూ ఉండే విషయాలు మనసులో గూడు కట్టుకుని ఉంటాయి. మదిగదిలో మెదిలే ఆలోచనలు కేవలం విషయాలవైపు మాత్రమే వెళితే, ఆ మనసుకు వ్యాపకాల పరంపర అంటే అమిత ఇష్టం ఏర్పడుతుంది.

విషయాలను చూస్తూ, విషయాల సృష్టికి ఆధారమైన వాడిని తలుస్తూ ఉండడం వలన మనసులో మూలలో దాగి ఉన్న భక్తి పైకి వచ్చే మార్గం కూడా ఏర్పడుతూ ఉంటుంది.

మనకు భక్తి భావం బలమైనది మనసుకు శాంతి అందించడంలో భక్తి భావం ముందుంటుంది. కారణం కష్టాలకు చలించిపోకుండా మనసుకు దైవమున్నాడనే భావన మనసులో చేరిన ఆందోళనను చెరుపుతుంది. ఆందోళన లేని మనసు అది శాంతిగా ఉంటుంది. దాని చుట్టూ ఉండేవారిని శాంతితో ఉండనిస్తుంది. కాబట్టి భక్తి భావం మనసుకు శాంతిని అందిస్తుంది.

బలమైన మనసుకు బలహీనతే అద్దంకి. బలహీనత కూడా బలంగా మార్చగలిగే శక్తి దైవానికి ఉందని పెద్దలంటారు. కానీ భక్తి భావన బలంగా లేకపోవడం వలననే, మనసు ఆందోళనకు దగ్గరగా, అశాంతిని అనుకుని ఉంటుంది.

ప్రతి విషయంలోనూ ఎదురవుతున్న అనుభవాలు అనుభవిస్తూ, మనసులో మరో మూలన పడిన భక్తి భావనను పైకి తీసుకువచ్చే ఆలోచనలకు కూడా అవకాశం ఇవ్వడమే భక్తి భావన బలపడడానికి మార్గం అంటారు.

జీవితంలో కష్టసుఖాలు కామన్. కానీ కష్టం కూడా ఇష్టంగా మారుతుంది. ఇష్టపడి పనిచేస్తే, కష్టం తెలియకుండా పని పూర్తి అవుతుంది. అది కూడా మనసు వలననే అంటారు.

అలాంటి మనసుకు భక్తి భావనను కూడా పెంచే విధంగా ఆలోచనలకు అవకాశం ఇవ్వడమే భక్తి భావన పెరుగుదలకు బీజం పడుతుంది.

విగ్రహం ముందు నిగ్రహం వహించడం నియంత్రణలో ప్రాధమిక ప్రయత్నం

విగ్రహం ముందు నిగ్రహం వహించడం నియంత్రణలో ప్రాధమిక ప్రయత్నం అయితే, భక్తి భావన బలపడడానికి అది ఆది ప్రయత్నం అవుతుంది.

మనకు అనేక మతాలు, అనేక దైవాలు, దేవతలు ఉన్నారు. మన సమాజంలో మత స్వేచ్చ ఉంది. దైవనామ స్మరణకు, దైవారాధనకు షరతులు లేవు.

మనసు ఉండాలే కానీ మార్గములు అనేకం. భక్తి అనే భావన మనసులో మెదలాలి కానీ దేవతలకు కొదువలేదు.

ఒక దైవం అనుకుని. ఆ దైవంపై నమ్మకం ఉంచుకుని, ఆ దైవ నామస్మరణ చేయడం. ఆ దైవ స్వరూపమును మనసులో ముద్రించుకోవడం ప్రధానం అయితే అందుకు విగ్రహారాధన మొదటిమెట్టు అంటారు.

దైవ స్వరూపమును మనసులో బలంగా ముద్రించుకోవడానికి మార్గం విగ్రహం ముందు నిగ్రహంతో ఉండడం.

నిగ్రహం అలవాటు కావడానికే విగ్రహం ముందు కూర్చుని నియమాలతో ఉండడం. స్తోత్రం చేయడం, దైవ సేవ చేయడం అంటారు.

1 thought on “భక్తి భావం బలమైనది మనసుకు శాంతిని అందిస్తుంది.”

Leave a Comment