భక్తికి భావము మూలము అయితే భగవంతుడి తలంపులు ప్రధానం.

భక్తికి భావము మూలము అయితే భగవంతుడి తలంపులు ప్రధానంగా మనసులో మెదలాలి అంటారు.

భక్తి అంటే కొందరు భగవంతుడిపై తదేక దృష్టితో ఉండే బలమైన భావన అంటారు. కొందరు భక్తి అంటే భగవంతుడి కోసం పడే తపన అంటారు. కొందరు భక్తి అంటే భగవంతుడికి నచ్చినట్టు సమాజంలో నడుచుకోవడం అంటారు… ఎవరు ఏమన్నా అందులో మూలం భగవంతుడే కావడం విశేషం.

అంటే భగవంతుడు గురించి తెలుసుకోవడం భక్తి అయితే భగవంతుడిని గురించీ తెలియజేయడం భక్తి అయితే భగవంతుడిని చేరడం ముక్తి అయితే…. అందుకు ప్రయత్నించడం ప్రధానం అంటారు.

భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవడానికి… భగవంతుడు అనేవాడి గురించి ఆలోచన మనసులో మెదలాలి అంటారు. అనేక రూపాలలో కనబడుతూ ఒక్కడైనా ఈశ్వరుని తెలుసుకోవాలనే తలంపు తలవాలని అంటారు.

మనిషి మనసులో భక్తికి భావము మూలము అయితే భగవంతుడి గురించిన ఆలోచనలు కలిగి ఉండడం చాలా అవసరం అంటారు.

అనేక ఆలోచనలు అనేక విషయాలు వలన ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. అనేక విషయాలు చుట్టూ చేరడానికి ప్రధానంగా వ్యక్తి చుట్టూ ఉండే పరిస్థితులు, వ్యక్తులు కారణంగా కనబడతారు.

కొన్నిసార్లు దుఖం కొన్నిసార్లు సంతోషం కలిగిస్తూ కాలం సాగుతూ ఉంటుంది. అటువంటి కాలంలో మనుగడ సాగించే మనిషి మనసు కలత చెందడం సహజంగా జరుగుతూ ఉంటే, ఆ కలతకు కారణంగా ఇతరులను భావించే, వారితో విభేదించినప్పుడు జీవనం మరింత జటిలంగా మారుతుంది.

అలా కాలంలో కలిగే కష్టానికి కారణంగా ఎవరినో నిందిస్తూ జీవితం జటిలంగా మార్చుకోకుండా కనబడని భగవంతుడిని ఏదో ఒక రూపంలో కొలుస్తూ ఉండడం వలన ఆ భగవంతుడే మరల మరొక రూపంలో మనసుకు స్వాంతన కలిగించగలడని భావిస్తారు.

భావనా మాత్రం చేత భగవంతుడిని చేరవచ్చనే నమ్మకం బలంగా ఉంటే, అదే బలం సమస్యాత్మక జీవనంలో కూడా ఉపయోగపడవచ్చని అంటారు.

గతకాలపు భక్తులను గమనిస్తే, వారి నమ్మకమే వారిని భగవంతుడివైపు నడిచేలా చేసిందనే భావన ఏర్పడుతుంది.

తెలుగు భక్తి

భక్తి క్విజ్ పురాణ ప్రశ్నలు తెలుగులో

భాగవతము భక్తి మార్గమునకు మార్గదర్శిని

త్రిమూర్తి తత్వం కలిగిన ముగ్గురిలో ఉన్నది.

తెల్లవారు జామున ప్రశాంత చిత్తంతో ప్రార్ధన

నవ విధ భక్తి భగవంతుడిపై భక్తికి మార్గాలు

దేవాలయ దర్శనంకు నియమ నిభందనలు చెబుతారు

తెలుగు భజన పాటలు వింటూ

భగవద్గీత తెలుగులో శ్లోకాలు రీడ్ చేయడం వలన భక్తీ భావం బలపడుతుంది.

భక్తి భావనలు

తెలుగురీడ్స్

భక్తి భావం బలమైనది మనసుకు శాంతిని అందిస్తుంది.

రామనామము రమ్యమైనది శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు

భక్తి భావన వృద్దికి భాగవతం వినడం సాధనం కాగలదు.

తెలుగులోవ్యాసాలు

తెలుగులోపిల్లల పేర్లు అచ్చ తెలుగులో బాబు పేర్లు

తెలుగులోశుభాకాంక్షలు కొట్స్

Leave a Comment