భక్తి భావన వృద్దికి భాగవతం వినడం సాధనం కాగలదు.

భక్తి భావన వృద్దికి భాగవతం వినడం సాధనం కాగలదు. ప్రవచనాలు వినడం వలన భాగవతం బాగుగా మనసులో నాటుకుంటుంది.

వినుడు భాగవతం భగవంతుడిని చేరాలనే భావనను పెంపొందించుకో… తెలుగులో భాగవతం విను, అలా భాగవతం వినగా వినగా… కాలంలో వచ్చే కష్టానికి కారణం కనబడగలదు.

భాగవతం రచించిన తరువాతే వ్యాసుని మనసు శాంతించినది అని పండితులు చెబుతారు. అలాంటి భాగవతం వినాలనే సంకల్పం చేయడం, భక్తి అనే భావన బలపడుతుంది.

చదివే భాగవతం మనసులో బలంగా నాటుకోవాలంటే, పెద్దల మాటలలో భాగవతం గురించి వినాలని అంటారు.

వినడం అలవాటు అయితే, ఆలోచన అగుతుంది. వింటున్న విషయం పైనే మనసు నిలబడుతుంది. అలాంటి మనసుకు భాగవతం వినాలనే తలంపును తెచ్చిపెడితే, భక్తి భావన బలపడే అవకాశం ఎక్కువ.

చదవకూడని బుక్స్ అనెకంగా అందుబాటులో ఉంటాయి… అవి చదవాల్సిన బుక్స్ చదవకుండా ఉండడానికి అవరోధాలుగా ఉంటాయి.
కాబట్టి చదవకూడని విషయాలు చదివిన మనసుకు పెద్దలమాట మంత్రంలాగా పనిచేస్తుందని అంటారు. కాబట్టి భాగవతం పండితుల ప్రవచనాల ద్వారా వినడం ప్రధానం అంటారు.

భగవంతుడిని గురించి, భగవంతుడి అనుగ్రహం పొందిన భక్తుల గురించి భాగవతం చక్కగా తెలియజేస్తుందని అంటారు. అందువలన భాగవతం గురించి ప్రవచనాలు వినాలనే అంటారు.

భక్తి భావం బలపాడడానికి భాగవతం చక్కగా ఉపయోగపడుతుందని అంటారు. పుస్తక రూపంలో లభించే భాగవతం పండితుల వాక్కులలో మరింతగా మనసును చేరగలదు.

ఒక్కడే అయినా అనేక రూపాలలో దర్శనమిచ్చే భగవంతుడు గురించి భాగవతం బాగుగా తెలియజేస్తుందని అంటారు. వ్యాస భాగవతం పోతనా మాత్యుల ద్వారా తెలుగులోకి అనువదించబడింది.

భక్తి భావన వృద్దికి భాగవతం వినడం చదవడం సాధన వైపు మనసు మరలుతుంది

పలువురు పండితులు భాగవత ప్రవచనాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. భాగవతం గురించి తెలుగులో ప్రవచనాలు విని, భాగవతం చదవడం మొదలుపెడితే, చదివేటప్పుడు ఊహించే అలవాటు గల మనసుకు పెద్దల మాటలు మార్గదర్శకం కాగలవు.

భాగవతం గురించిన పెద్దల మాటల ప్రభావం మనసుపై భాగవతం చదివేటప్పుడు పడుతుంది. భగవంతుడు గురించి విన్న మనసు, భగవంతుడి గురించి చదువుతుంటే, సక్రమమైన ఊహాశక్తి పుడుతుంది.

మనసుకు ఉండే బలం ఊహా శక్తి అయితే, అది చెడు విషయాలపైకి వెళితే, అదే దాని బలహీనత… అదే మనసు భగవంతుడు గురించి ఊహ చేయడం మొదలుపెడితే, అదే బలం. అయితే సదాచారం వలన సక్రమమైన పరివర్తన ఉన్నట్టు… పెద్దల మాటల వలన సక్రమమైన ఆలోచన ఉంటుందని అంటారు.

తపించే హృదయానికి భావావేశం ఎక్కువైతే, అది భాగవతం వైపు మరలితే, భక్తి భావన బలపడుతుంది. భక్తి భావన బలపడడం అంటే, మనోబలం పెంచుకోవడమే అంటారు.

భక్తిభావము

బ్లాగు తెలుగురీడ్స్

సినిమా బ్లౌగు క్విజ్ తెలుగులో

తెలుగులో వ్యాసాలు

Leave a Comment